Разпоредби в промишлеността

ISO13485:2016Медицински изделия – системи за управление на качеството

По отношение на производството на медицински изделия са приложими редица стандарти за управление, като от основно значение е ISO 13485 – системата за управление на качеството, специално създадена за производителите на медицински изделия. Тя надгражда върху установения стандарт ISO 9001 и има за цел да осигури спазване от страна на организациите на изискванията по отношение на контрола на качеството, проследяемостта, валидирането на процесите и управлението на риска.

Filtermist спомага да се осигурят най-чистите възможни производствени помещения.

Производството на медицински изделия включва широк спектър от сектори от ортопедията и денталните инструменти и технологии, до диагностичната апаратура, продуктите за анестезия и обдишване и оборудване за преливане на кръв и интравенозни процедури.

Индустрията използва редица производствени процеси – като всички те представляват потенциален риск за здравето на служителите, както и за качеството на продуктите и продуктивността на работниците.

Filtermist предоставя редица продукти и услуги на някои от най-големите производство на медицински изделия в света, като им помага да създадат чиста, продуктивна работна среда.

Приложения в производството на медицински изделия

Всички приложения